fredag 22 januari 2016

Den sociala bomben


Invandringsdebatten har under lång tid styrts utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Alliansregeringen försökte med emfas hävda att asylinvandring inte bara var ett moraliskt ställningstagande och en vinstaffär för samhället utan en direkt nödvändighet för att kunna upprätthålla välfärden i ett land med en åldrande befolkning. Detta har regeringen Löfven upprepat.

Tanken var alltså att asylsökande från sönderslagna klansamhällen skulle bära upp framtidens äldrevård, sjukvård och skola. Nu ser vi paradoxen – då skulle invandrarna garantera framtidens välfärd, nu tvingas pensionärer återgå i tjänst för att klara invandringen.

Bekymret med kombinationen världens mest generösa asylpolitik och en av världens mest generösa välfärdsmodeller viftades bort med uppgifter om hur högutbildade de asylsökande är. Uppgifter som visade sig vara direkt felaktiga.

Med så imbecilla föreställningar i debatten är det inte att undra på att tonläget successivt höjts. Det är svårt att föra en saklig debatt när den ena sidan sitter och hittar på egna grundförutsättningar för diskussionen.

Sverige har historiskt varit duktigt på statistik, därför har vi god kännedom om hur arbetslösheten ser ut i olika grupper. Vi vet hur lång tid det tar för flyktingar att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden – och att många aldrig gör det. Vi vet också att städer som Södertälje och Malmö har en långsam men stadig utveckling mot en sjunkande skattekraft jämfört med övriga riket. Malmö är en bankrutt stad och överlever i dag endast tack vare att övriga Sverige pumpar in fem miljarder årligen.


Så långt lite ekonomiska perspektiv. Nu ska vi dyka ned ett ögonblick i den sociala dimensionen. Ty ekonomiska effekter av det slag vi ser i Södertälje och Malmö får även sociala konsekvenser. Och vice versa.

Tino Sanandaji har målat en bild av ett framtida Sverige som ett latinamerikanskt land. Vi kommer att ha en inhemsk befolkning som klarar sig bra på arbets- och bostadsmarknaden och en utrikes född som det går betydligt sämre för. Detta ser vi redan i dag i arbetslöshetsstatistiken och på var respektive grupp bor, men om vi extrapolerar dagens nivå på ett tjugoårsperspektiv är det ett skrämmande scenario vi ser fram emot. Det är Malmö fast på nationell nivå.

Detta betyder att välfärdsstaten måste reformeras betänkligt. Det är inte hållbart att vi har en stor del av befolkningen som arbetar och betalar allt högre skatter och en annan växande del som inte bidrar alls. Förr eller senare kommer den arbetande delen undra vad den betalar för och varför. Välfärdstjänster via skattsedeln måste oundvikligen kopplas till betalningsförmåga.

De extrema nivåerna av invandrande ensamkommande män och pojkar skapar en könsfördelning i åldersspannet 16-17 år på 123:100 i manlig favör, vilket är ännu skevare än i Kina och Indien. En så sned könsfördelning skapar oundvikligen problem. Sverige importerar unga vuxna män, just den grupp som löper störst risk att begå brott, och placerar många av dem i ett ekonomiskt och socialt utanförskap. Dessa siffror borde få politiker att ringa i alla möjliga varningsklockor. Men icke.

Gängkriminalitet, grova våldsbrott som går ned i åldrarna, unga som inte når gymnasiebehörighet, människor som tar med sig sina etniska och religiösa konflikter till Sverige, ett växande permanent utanförskap i många av storstädernas förorter med trångboddhet och social utsatthet som följd. Sverige går sakta men säkert mot en social bomb. Denna bomb kommer vara resultatet av ett politiskt irreversibelt experiment. Det går inte att backa bandet.

Socialdemokratin fortsätter att föreläsa om jämlikhet och kampen mot klassklyftor samtidigt som den under lång tid möjliggjort det rakt motsatta genom bland annat sin migrationspolitik. Det är anmärkningsvärt att Socialdemokraterna av alla partier har hamnat så snett och inte själva verkar begripa det.

Jag ser tyvärr framför mig ett Sverige med hårdnande sociala motsättningar, större konfrontationer, minskad tillit och större sociala kostnader. Den politiska reaktionen lär bli den förväntade: hårdare tag och mer övervakning.
 
Strävan efter öppenhet kommer i förlängningen göra Sverige mer slutet. Många kommer undra hur i hela friden detta gick till. Och varför vi tillät det.

Tidigare bloggat:
Vi har aldrig gjort det här förr

31 kommentarer:

Anonym sa...

Och SD slår nya rekord i opinionsundersökningarna.Något inte ens konsulterna kan ändra på.
AKB sitter still i båten och bidar sin tid enligt någon annan tidräkning.

Anonym sa...

Hej.

Nu tycker jag att vi tar och sjunger "We shall overcome", så ordnar det sig.

Vi är nu i ett sådant läge att det dels saknas annat än relativt osmakliga lösningar, dels är öppet mål för utopiska ledarkaraktärer. Inte bra.

Sverige står inför följande tre olika möjligheter:
1. Massiv deportation av samtliga som kommit efter 1990 och begått brott samt fått uppehållstillstånd o/e medborgarskap på falska premisser.

2. Massiv segregation med stängslade samhällen, privata väpnade styrkor för försvar och en mångkulturell stat med repressiv auktoritär statsmakt.

3. Totalt sönderfall där nationen de facto upphör att existera.

Om man hårdrar det och gör en övertydlig indelning - verkligheten målar med fler nyanser än vad jag beskriver här.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, lärare

Anders Eriksson sa...

Misströsta ej, Hans! Lösningen på sjunkande skattekraft i relation till riksgenomsnittet är självklart att vi mångdubblar asylinvandringen, och sprider den jämnt över riket.

På så sätt kommer den genomsnittliga skattekraften att sjunka lika mycket överallt, och i sann solidarisk anda kommer kommuner som Botkyrka och Malmö inte längre att framstå som misslyckade.

Anonym sa...

Vass artikel. Särskilt kopplingen mellan ekonomi, kultur och etniciitet. Att du fick med överskottet av män i de unga åldrarna och kopplade det till mera våldsbenägenhet och en social försämring är skarp den med. Jag har funderat över det där med snedfördelningen. Vi har i Sverige inte månggifte, alltså ska relationen man-kvinna vara 1:1. Nu är den 1.23:1 i de unga åldrarna. Det kommer få konsekvenser framöver. Enligt min uppfattning måste man åtgärda det. Antagligen i något slags invandring eller återflyttning.

Magne

Riga sa...

Lägg till detta en underdimensionerad polisstyrka där den nyrekrytering som sker från och med nu kommer skolas in i yrket på Södertörns högskola med om jag förstod rätt en professor i fritidspedagogik som utbildningsansvarig.

Riga sa...

Och hur ska vi acceptera migranterna som verkar omfattas av ett eget regelverk vad gäller körkort, barnäktenskap m.m.
Sista lustiga jag hörde var igår i studio ett. Man hetsade upp sig över att Danmark menade att flyktingarna själva skulle betala för uppehälle så länge deras pengar räckte - absolut fasansfullt!!!!

Men är det inte just så det fungerar för svenska medborgare - du får varken socialbidrag eller bostadsbidrag så länge du har pengar på banken? Och när du hamnar på äldreboende så dras kostnaden för boendet från dina sparpengar så länge du har några kvar.


Larsa sa...

Det sades ganska mycket negativt om svenska libertarianer i kommentarerna tidigare i veckan. Jag vill bara påpeka att under en kort tid när jag bodde i Sverige och var medlem i det renodlat libertarianska Liberala Partiet fick jag intrycket att det rörde sig om personer med väldigt förnuftiga och realistiska idéer om en gradvis övergång till en nattväktarstat. Det blir dock svårare och svårare att tänka sig en sådan harmonisk utveckling mot ett frihetligt Sverige allteftersom åren går och bidragsinvandringen från Mellanöstern ökar. Öppna gränser borde ha införts väldigt sent i en liberaliseringsprocess, inte som ett av de första stegen.

utlandssvensk sa...


Alltid kul att lyssna på Tino! Men jag tror att det är ett stort misstag att jämföra Sverige rakt av med andra västländer. Man måste inse att skalan och hastigheten i immigrationen till Sverige är något helt annat än vad andra länder har erfarit.

Vi måste inse att vår immigration per capita har varit i en helt egen liga jämfört med andra västländer under mycket lång tid. Vad gäller antalet asylsökande är det lätt att hitta bra internationell statistik och vi har länge varit världsledande räknat per capita och typiskt sett tagit emot ungefär lika många eller fler i absoluta tal som länder med extremt mycket större befolkningar, som UK och Frankrike. Sen är den verkliga bilden MYCKET värre, eftersom Sverige dessutom beviljar en högre andel uppehållstillstånd samt tillåter anhöriginvandring i mycket högre grad, men där är det mycket svårare att hitta jämförbara siffror.

Om man jämför med Frankrike så låg vi under allianstiden på ungefär samma antal invandrare per år från 3je världen i absoluta tal, dvs 6-7 gånger fler per capita. Detta är absolut extrema nivåer och pågick under lång tid. Sen har vi de senaste 2 åren med 250.000 asylsökande, nästan alla troligen muslimer. Vi gick då från extrema till hysteriska nivåer. För att sätta detta i perspektiv har hela UK cirka 2.5 miljoner muslimer, så per capita har vi under denna korta tid nästan tagit emot motsvarande nästan lika många muslimer som det finns i hela UK.


Både Frankrike och UK hade merparten av sin muslimska immigration för länge sen och den populationen är därmed spridd över alla åldersklasser. För Sverige är det helt annorlunda och det är en extrem koncentration i yngre årskullar. Detta innebär att det kommer att ske en explosiv tillväxt i andelen muslimer med tiden, även om gränserna skulle stängas helt.

Nu är det väldigt svårt att hitta nästan några vettiga siffror om detta i Sverige, men det är helt klart att andelen muslimer i den yngre befolkningen är långt större än i något annat västland.

Så om man vill hitta relevanta jämförelser bör man således titta utanför gruppen västländer. Libanon framstår som det kanske mest närliggande fallet och det landets moderna historia är en fullt möjlig framtid för Sverige.

Anonym sa...

Hej.

@Riga: de goda krafterna har nu konstruerat vår rättsapparat och vårt välfärdssystem till att gynna den som ser till att ha ett förtroendenätverk bortom statens direkta kontroll. Den svenske medborgaren har nu valet att fortsätta finansiera ett rasistiskt segregerande system utan legitimitet, eller att själv agera egoistiskt och strategiskt för att slippa vara den som finansierar systemet.

Tidigare var dylika system småskaliga, och de som ingick i dessa var inte nettokonsumenter av resurser. En viss mängd fuskande småföretagare, måndagssjukskrivningar och liknande svinn kunde tålas av systemet, men väl den kritiska punkten för graden och arten av svinn passerats hamnar man där vi är idag. När nu känslan av att vara lurad av staten blir allt mer legio försvinner det sociala tryck som framställde de som missbrukade detta som opportunistiska parasiter, och omvandlades till ett tryck att roffa åt sig så mycket som möjligt innan det tar slut.

Den enskilde svensken står nu endast inför dåliga alternativ: härma de invaderande folken, eller bli dessas utnyttjade finansiär, eller göra motstånd och bli stämplad som ond, eller emigrera och kanske rent av bilda en diaspora med det långsiktiga generationsmålet om ett
"Nästa år, i Sverige!" liknande judarnas dito.

En för i klorna på opportunistiska Schlingman-kloner sittande politruker samt Löfvenska nickedockor olöslig situation.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, lärare

Utlandssvensk sa...

@ Rikard,

"Sverige står inför följande tre olika möjligheter:
1. Massiv deportation av samtliga som kommit efter 1990 och begått brott samt fått uppehållstillstånd o/e medborgarskap på falska premisser.

2. Massiv segregation med stängslade samhällen, privata väpnade styrkor för försvar och en mångkulturell stat med repressiv auktoritär statsmakt.

3. Totalt sönderfall där nationen de facto upphör att existera."

Det var en bra sammanfattning!

Tyvärr kräver alternativ 1 och 2 åtgärder som ligger så långt ifrån vad som i Sverige anses normala att de är väldigt osannolika. I praktiken krävs en helt ny världsbild hos både befolkningen och politikerna för det ska gå. Alternativ 3 kräver däremot ingenting utan kommer att ske av sig själv om svensken gör ingenting.

Vilka odds tror du att en bookmaker skulle ge dig? Trean är storfavorit för den nyktra, utomstående betraktaren!

Anonym sa...

Vi socialdemokrater har kvaddat Malmö . Det vi gjort i Malmö vill vi genomföra i hela Sverige .
Det kallar vi internationell solidaritet.

Stolt sossepolitiker

Fd moderat sa...

Det var en diskussion om dogmatiska libertarianer här under veckan. Jag räknar mig till gruppen libertarianer i mångt och mycket MEN en ideologi är en verktygslåda, inte ett facit. Med en ideologisk utgångspunkt tittar man på verkligheten och funderar sedan över vad som fungerar och vad som inte gör det. Dessutom måste man göra avvägningar mellan olika mål och inse att det finns målkonflikter.

Jag vill att det skall vara så lätt som möjligt att bosätta sig var man vill. Samtidigt anser jag att människor i så stor utsträckning som möjligt skall försörja sig själva. Dessa två saker går då inte att förena med varandra så som det ser ut i Sverige idag. Då måste vi ändra systemen först innan vi kan tillåta helt fri invandring till bidragssystem.

Detta förnekas dock av grönhöger och centerpartister. Där anser man att migrationens storlek är avgörande. Ju större migration, desto bättre utan att en enda tanke ägnas åt om det går vare sig ekonomiskt eller kulturellt. Mitt förtroende för dessa personer i den här frågan är minimal då de är påfallande okunniga.

Vad har hänt med storgråterskan Johanna Jönsson? Jag har inte sett henne i debatten på ett tag.

Fd moderat sa...

Så som Sverige nu utvecklas funderar jag på att flytta till Polen. Det känns som om det är mer ordning där. När jag varit i Warszawa ser jag bara några enstaka tiggare. Då är det oftast äldre män eller kvinnor.

Anonym sa...

Sveriges näst mest relevanta blogg, Ledarsidorna är väl den mest relevanta annars. Bra gjort Hans. Bloggen har varit bra länge och blir hela tiden ett steg vassare. Det här inlägget förtjänar toppbetyg.

Tyckte det var på tiden att nån påpekar hur bra bloggen är.

pjotr

Anonym sa...

Som tillägg till lärarrickards kommentar, skulle jag vilja skapa en punkt 4
Nämligen konfiskation av de politiker, medier och diverse A till Ö kändisars egendom och sparkapital. Att som en del europeiska länder beslagta migranternas smycken mm är väl hårt då de lurats hit, men politikers, mediers och kändisars pengar mm har jag inga problem med att kräva in som ersättning till återuppbyggnad av ett förstört land och liv.

Per

Mona sa...

Jag instämmer.Myket bra blogg.

Lotta Trouble sa...

Tino har ett bra citat från Adam Smith i den där (excellenta!) intervjun med DR: "There is a great deal of ruin in a nation". Det är därför som Enoch Powell hade fel. Och det är därför som högerextremisterna - även om de beskriver världen bättre än mainstream - har fel i sina apokalyptiska visioner. Jag kan tänka mig att Malmö blir som Detroit. Och Detroit har trots allt inte fallit och är inte som Robocop. Jag vet inte, är det inte bara att glömma alla dessa människor? Hur levde judarna i sina gamla ghetton? (Alltså på 1800-talet).
Det är ju naturligtvis ett vidrigt samhälle, men... det är väl det som är mångfald?

Utlandssvensk sa...

Fd moderat, Larsa,

Även jag ser mig som libertarian och just därför har jag debatterat en del på svenska siter och det går bara inte att komma ifrån att många där har spårat ut fullständigt. Faktum är att de påminner en hel del om sektkommunister på 70-talet som helt har stirrat sig blinda på sin teorier och är fullkomligt oberörda av om det praktiska utfallet av vad de predikar blir rena folkmord. Detta gäller inte alls på samma sätt i t.ex USA.

utlandssvensk sa...

@ Lotta,

"Och Detroit har trots allt inte fallit och är inte som Robocop."

Om du inte anser att Detroit har "fallit" så undrar om det finns någon plats på jorden som du tycker hör hemma i den kategorin. Antalet mord per 100.000 innevånare är 45, ungefär dubbelt mot Port au Prince, huvudstaden i ett av världens absolut mest renodlade "hellholes", nämligen Haiti.

Nyligen gick polisen ut och rekommenderade innevånarna i Detroit att INTE tanka bilen inne i staden, för att det är för farligt.

"Jag vet inte, är det inte bara att glömma alla dessa människor? "

Det är vad man i praktiken har gjort med Detroit och det funkar väl ganska bra i USA, ungefär som att man från ett EU perspektiv kan "glömma" Malmö utan att det spelar någon roll. Men från ett svensk perspektiv kan man INTE glömma om alla städer blir som dagens Malmö inom 5-10 år. Då kan man istället glömma Sverige.....

Anonym sa...

Hej.

@utlanssvensk:

"Lotta Trouble" definierar inte vad personen menar med 'fallit', en term som dessutom implicerar någon form av ideal att falla ifrån. Logiska felslut är vad vi brukar ta till för att slippa diskutera faktiska konkreta situationer; det är mycket säkrare för ens världsbild att argumentera om längden på påvens skägg istället för att titta efter, om uttrycket tillåts.

Jag är själv den förste att hävda att jag hård-drar och presenterar förenklade scenarion - alternativet är att fördra en avhandling med alla tillbehör. Det mest sannolika är en långsam kollaps, enklast liknad vid hur en människa glider in i substansmissbruk; från kontrollerat för nöjes skull, via förnekelse och rationalisering (där vi är nu) till kroppens och själens bortfrätande där bara naket begär invävt i en självdestruktiv tapet av ångest, bortförklaringar och smärta återstår.

Kamratliga hälsningar,
Rikard, lärare

PS: Den som vill lära sig mer om islams syn på oss västerlänningar kan läsa (bortsett från Koranen) exempelvis Sayyid Qutb:s senare texter. Ett citat: "Let us instead plant the seeds of hatred, disgust, and revenge in the souls of these children from the time their nails are soft that the white man is the enemy of humanity, and that they should destroy him at the first opportunity." I mitt tycke toppar det "Rivers of Blood" varje dag i veckan. DS

Anonym sa...

Bra inlägg och bra kommentarer. Håller med om det mesta.

Jag skulle vilja tillföra ytterligare en aspekt till resonemanget. Har ni tänkt på vad som händer när fler och fler kommunal- respektive statstjänstemän och arbetare, de som ska ta hand om migranterna, känner sig allt mer uppgivna och övergivna. När de känner att deras arbetsinsatser inte räcker till hur mycket de än jobbar. När högsta ledning och mellanchefer pressar personalen till det yttersta och när personalen går hem och känner att det ändå inte gör någon skillnad. Därför att för varje migrant som blir hanterad i deras system, så finns det tusentals till som pockar på uppmärksamhet.

Vad händer med personal – vare sig de är socialarbetare, tjänstemän vid försäkringskassan eller arbetsförmedlingen, asylboenden, sjukvårdsbiträden, doktorer och sjuksystrar, poliser eller annan personal inom rättsväsendet och alla andra anställda inom stat och kommun som kommer i direkt kontakt med migrationsvågen – när de märker att hur mycket de än jobbar, hur mycket de än anstränger sig, så står det fortfarande tusentals och åter tusentals bakom dörren. Och hela tiden i ökande.

Vad tror ni händer när arbetssituationen är sådan? Jo, det kan jag tala om som själv jobbar inom rättsväsendet. Man ger upp. Man skiter i det. Antingen maskar man och låtsas som att det regnar, varför skaffa sig magsår när situationen ändå är helt överstyr, helt ohanterlig, helt vansinnig. Spelar ingen roll liksom. Eller så drabbas man verkligen av magsår, eller av andra sjukdomar. Och då blir man sjukskriven och har ingen som helst önskan att komma tillbaka till vanvettet. Eller så gör man som personalen och enhetschefen på socialtjänsten i Ljusnasberg, man säger upp sig. För att aldrig mer komma tillbaka.

Vad händer när ingen längre vill ha arbete inom stat och kommun som ger direkt konfrontation med aggressiva och föraktande migranter? Svaret stavas A.N.A.R.K.I. D.v.s. den starkes rätt att spöa upp den svage, klansamhällets återkomst, mäns förtryck över kvinnor och allt annat sjukt i världshistorien. Twittervänstern, journalistpartiet och sjuklövern med Löfvén i spetsen jobbar stenhårt på detta (Löfvén är dock för korkad för att förstå innebörden av sina korkade uttalanden, men i alla fall). Hur länge ska de få hållas?

Min bedömning är att det redan är för sent. Vi har passerat point of no return.

V

Anonym sa...

Och, som naturligtvis har med mina ovanstående frågor att göra. Varför ska skattebetalarna tycka att det är någon idé att betala skatt när de märker att de inte får något utbyte av det hela. De som vill gynna andra länder kan väl lika gärna skicka pengarna dit direkt, utan omvägen via svenska skattemyndigheter.

V

Anonym sa...

Strängt taget är det bara SD som insett situationens allvar, men det sociala stigma, ja, sociala katastrof, det innebär att arbeta för detta parti gör att de har väldigt svårt att rekrytera kompetenta personer. Kanske att de övriga partierna som trots allt besitter förvaltningskunnande börjar inse allvaret, tecken finns ju, men vad gäller den svenska välfärdsmodellen är det för sent är jag rädd.
De vi framför allt har att "tacka" detta för är den mediala klassen. Att som svensk medelålders pappa tänka i banorna att barnens framtid ligger i möjligheten att emigrera är inte något vidare kul, om man säger så...

Anonym sa...

Flyktingarna i sig är bara en mindre del av problemet. Många av dom har velat fly sina skitsamhällen och skitkulturer (just så!) för att faktiskt leva ett produktivt västerländskt liv. Utbildningsnivån är inte mycket att skryta med i genomsnitt, men om de är utbildade så är det i något användbart. Mer troligt tandläkare än kulturantropolog.

Värre är att universitet, kultursektor och medier är så infekterade av postmodernistisk Alzheimer att det aldrig går att rätta till. Det är dessa galningar som driver fega politiker av alla kulörer framför sig och samhället ner i skiten.

Svält ut dom. Vi betalar inte!

utlandssvensk sa...

@ Anonym 22.03,

"Strängt taget är det bara SD som insett situationens allvar, men det sociala stigma, ja, sociala katastrof, det innebär att arbeta för detta parti gör att de har väldigt svårt att rekrytera kompetenta personer."

Ja, så har det varit och det har även i högsta grad förekommit inom familjer och släkter. Men utfrysningen har bara varit en av flera metoder och långt ifrån det värsta som har drabbat SD politiker och öppna sympatisörer. Våld och hot var väldigt vanligt förekommande länge och var nog som värst mellan 2005-2010. Jag betvivlar att det finns någon ledande SD politiker idag som aldrig har blivit grovt misshandlad.

Stödet för detta var omfattande bland journalister och många av dem sympatiserade med AFA som låg bakom mycket av det grova våldet. Den tungt skattefinansierade organisationen Expo, grundad av den nästan overkligt våldsamma och hatfyllda Tobias Hübinette, fick väldigt omfattande stöd från hela sjuklövern för att fungera ungefär som ett mini STASI helt inriktat på att förfölja SD. De roade sig t.ex med att ringa upp arbetsgivare för att "informera" om att de fanns SDare bland de anställda.

En av dagens framträdande SD politiker, Richard Jomshof, fick upprepade gånger sparken från olika lärarjobb pga. sina åsikter och många andra drabbades av liknande problem.

Man sysslade med omfattande hackerverksamhet för att gräva fram de anonyma SD sympatisörerna. Många känner väl till Researchgruppens (gamla AFA gossar) som hackade disqus för något år sen, men liknande aktiviteter har pågått mycket länge. Medlemslistor har stulits, man har "kartlagt" de som har skickat efter info från SD, osv, osv.

Innan SD kom in i riksdagen struntade polis och åklagare i princip helt i allt detta. Det har sen blivit gradvis bättre och nu är det nog ingen större fara att kandidera för SD. Men det har varit otroligt svårt för SD att bygga upp ett djup i organisationen pga. denna extrema förföljelse.

Att journalister och sjuklöver politiker sen kritiserar SD för "tomma stolar" eller företrädare med bristande kompetens är så vedervärdigt sjukt att det knappt finns ord.

En av de bästa tidiga systemkritiska bloggarna drevs av den gamle journalisten Kurt Lundgren (cirka 2005-2009). Han var inte öppen SD sympatisör men hade en kritisk linje mot massinvandring och mångkultur och bloggen var väldigt populär med många kommentarer. Honom kom Expo efter med full kraft och han dog efter något års förföljelse.

Psykologen Maj Grandmo skrev några artiklar på Newsmill i början av 2010 där hon var kritisk mot mångkultur. Hon har berättat om hur alla möjligheter till uppdrag och inkomster sen gradvis bara försvann.

Det finns en del som Kurt och Maj. Vanliga människor som har ställt sig upp för att prata om något som bekymrade dem, för att sen krossas skoningslöst av media och sjuklövern. Ingen kom till deras hjälp och ingen kommer ihåg dem.

Att 30 procent av befolkningen kunde rösta på Fredrik Reinfeldt 2010 direkt efter att han öppet hade förklarat att SD politiker hade sig själv att skylla när de blev knivskurna är fortfarande något som jag finner närmast obegripligt. Att 20% nu verkar vara villiga att rösta på hans efterträdare indikerar att många svenskar har valt att permanent placera sin moraliska kompass på en supermagnet.

Hans Li Engnell sa...

Tack för de vänliga orden. Men en blogg är inget utan sina läsare.

Anonym sa...

Upprepar vad jag skrev hos Anybody.

http://www.dw.com/en/report-cologne-like-new-years-eve-attacks-in-12-german-states/a-18999994

Men va f-n. Är det fortfarande någon som tror att detta är helt random och slumpmässigt. Skärp er nu för f-n. Tredje världskriget är över oss, vare sig ni tror på [insert what ever] eller ej.

Om jag hade varit kvinna hade jag stannat inomhus, till dess vi (vita och andra ansvarstagande) män gjort upp med slöddret.

Detta är nämligen vart vi är på väg, och de som förnekar fakta får f-n i mig skylla sig själva.

V

utlandssvensk sa...

@ Hans,

"Men en blogg är inget utan sina läsare."

Det är en väldigt ödmjuk och grundmurat demokratisk inställning. Troligen är det pga. denna som du har lyckats att skapa en väldigt levande debatt med bibehållen god ton. Underskatta inte denna prestation!

Sen skulle dina utmärkta inlägg vara läsvärda även utan kommentarer! Men de bästa bloggarna fungerar som ett levande samspel mellan innehavaren och de som kommenterar, dvs. precis som här.

Tack för din insats!

utlandssvensk sa...


För de som inte är bekanta med Tobias Hübinette finns det en bra sammanfattning här:

http://sv.metapedia.org/w/Tobias_H%C3%BCbinette

"Tobias Hübinette dömdes i maj 1992 av Uppsala tingsrätt för skadegörelse, sabotage och uppvigling till en månads fängelse. Vid denna tid var han aktiv i det trotskistiska partiet Socialistiska Partiets frontorganisation Stoppa Rasismen med bland annat Stieg Larsson, en annan av tidningen Expos grundare och mångåriga medarbetare.

Hübinette blev sommaren 1995 på nytt dömd till en lång rad brott med koppling till hans politiska aktivism. Bland annat hade han mordhotat ledande sverigedemokrater samt även arbetsgivare och föräldrar till dessa. Bedömdes av rätten som psykiskt instabil och dömdes till böter. Han närvarade också när AFA stormade Sverigedemokraternas årsmöte och kastade in syra och gatstenar i möteslokalen i Norrköping 1995.

I tidningen Svartvitt Med Expo berättade han 2000 att han att han brukat våld mot både barn och pensionärer av ideologiska skäl.

År 2006 blev han även gripen för en rad opolitiska mordbränder, bland annat hos sin före detta flickvän och hennes nuvarande sällskap. Hübinette blev åtalad för mordbrand men dömdes slutligen till framkallande av fara för annan, grovt brott.

År 2007 åtalades Hübinette för att ha hotat en jurist, hällt lacknafta genom hans brevinkast och krossat fönster - dock hos fel person. Han dömdes för dessa brott. År 2008 blev han åtalad för olaga hot och genomgick ytterligare en rättspsykiatrisk undersökning då han uppgivit att han smetat ketchup på sina skinkor och fotograferat detta för att lura ett kriminellt mc-gäng."

Man hade ju kunnat inbilla sig att en sån person borde vara utesluten från seriösa politiska och akademiska uppdrag. Men då misstar man sig! Regeringen Reinfeldt gav honom ett större uppdrag så sent som 2013, nämligen att göra en utredning om rasism riktad mot afrikaner, så kallad afrofobi. För övrigt är han anställd som docent i interkulturell pedagogik vid Södertörns högskola.

Unknown sa...

Folkvandringen är en del i en Hybridkrigföring mot Europa.

Läs:
https://en.wikipedia.org/wiki/Hybrid_warfare

“Every age has its own kind of war, its own limiting conditions, and its own peculiar preconceptions.” Clausewitz.

Iran och Turkiet bedriver ett typ av hybridkrigföring för att skapa kaos. Orsaken är att enligt Shia-profetian så skall Mahdi (12:e kalifen) komma och göra alla till Shia Muslimer inför jesus återkomst (Jesus har då konverterat till Shia-Islam)..

Ovan låter givetvis som en dålig snedtändning/trip för normala Perser (95%). Men Mullorna som styr Iran tror stenhårt på det. Irans andliga ledare har sagt att han pratat med Mahdi (uppenbarelse) och att hans återkomst kommer ske inom ledarens livstid.

Iran gjorde nyligen en KO-vändning i kärnkraftsfrågan och skrev på ett avtal med FN. Orsaken är att man vill få loss de pengar som man har frysta p.g.a. sanktioner. Iran andliga ledare tror att detta är den mest optimala för att förbereda Iran på det krig man behöver för att Mahdi skall återkomma.

utlandssvensk sa...

@ sergeant64

"Irans andliga ledare har sagt att han pratat med Mahdi (uppenbarelse) och att hans återkomst kommer ske inom ledarens livstid."

Jag läste en del om det där för kanske 10 år sen och det är nästan overkligt absurt. Om jag minns rätt anser shiamuslimerna att Mahdi föddes för mer än 1000 år sen och att han aldrig riktigt dog utan på något sätt bor i en brunn i Iran. Sen ska han komma upp ur brunnen efter ett apokalyptiskt krig.

Man man tar det här på stort allvar i Iran och flera av ledarna verkar närmast längta efter ett jättekrig, så att Mahdi ska komma upp ur brunnen.