fredag 1 mars 2013

Vem äger din kropp?

Barn är ingen rättighet. Ingen har en av Gud given rätt att få barn. Ofrivillig barnlöshet är fruktansvärt för den som drabbas, men samhället har inget ansvar att sörja för att den barnlöse på något alternativt sätt får bli förälder. Detta måste vara upp till den barnlöse att lösa på egen hand.

Synen på surrogatmödraskap bör emellertid inte bottna i en syn att den som inte kan få barn på egen hand bara måste finna sig i detta naturens straff. Här är det dels fråga om kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp, dels vuxna människors rätt att ingå avtal. Det kan inte vara så att en kvinnas kroppsliga rättigheter tas ifrån henne om hon väljer att vara surrogatmamma. Tvärtom har hon då gjort ett val, på grunder som varken du eller jag har att göra med, som bottnar just i hennes rätt att bestämma över sin egen kropp.

Statens medicinsk-etiska råd, Smer, rekommenderar att surrogatmödraskap ska tillåtas. Saken ska utredas. I den svenska riksdagen är såväl Vänsterpartiet som Kristdemokraterna motståndare till idén. Smer vill emellertid inte tillåta surrogatmödraskap i kommersiell form, vilket skapar en märklig gräns för kvinnans självbestämmande. Surrogatmödraskap ska endast tillåtas om det finns en nära relation mellan surrogatmodern och de blivande föräldrarna.

Det pratas ofta vitt och brett om kvinnans rätt till sin kropp i Sverige, inte minst i feministiska kretsar. Så lyder argumentet för rätten till abort: kvinnan måste få bestämma själv. Samtidigt är rätten inget värd när kvinnan gör något med sin kropp som inte uppskattas av moraliska eller ideologiska skäl. Det är visserligen inte förbjudet att sälja sex, men på grund av sexköpslagen markerar samhället starkt mot sexhandel och sexsäljaren stigmatiseras. Att sälja sex anses inte vara ett hederligt sätt att försörja sig, och med en sådan motivering kan polisen kasta ut människor som utsatts för människohandel.

Detta påminner lite om synen på yttrandefrihet. Alla är för yttrandefrihet - så länge inte någon säger sådant de inte tycker om. Då kallas det med nyspråk att "missbruka yttrandefriheten", ett påstående som blottar ett förbluffande oförstånd. Precis som i fallet med yttrandefriheten är ställningstagandet för vuxna människors rätt till sin kropp behäftat med en rad undantag grundade på moraliska och ideologiska övertygelser. Kvinnor ska inte sälja sex, de ska inte "låta sig utnyttjas" inom pornografi och heller inte upplåta sina kroppar till surrogatmödraskap då de faller in i "patrarkala strukturer". Lite tröttsam är allt denna von oben-attityd.

Vår tilltro till vuxna människors förmåga att själva fatta beslut som berör dem och deras eget kött och blod måste vara större än så.

Inga kommentarer: